Tietosuojaseloste

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Kankaanpään 4H-yhdistys kerää jäsenien, toimintaan osallistuvien muiden henkilöiden, työntekijöiden ja asiakkaiden henkilötietoja toimintansa toteuttamiseen, tilastoimiseen ja tiedottamiseen.

Kankaanpään 4H-yhdistys hallinnoi ja ylläpitää alla lueteltuja henkilörekistereitä sekä niihin liittyvää tietosuojaselostetta (alla):

  • 4H-yhdistyksen jäsenrekisteri
  • Toimintaan osallistuvat, esim. kerholaisten ja huoltajien tiedot
  • Työntekijät ja vapaaehtoiset
  • Asiakkaat

Tietosuojaselosteesta käy ilmi, miten henkilötiedot on kerätty, miten niitä säilytetään sekä kuka/ketkä pääsevät tietoihin käsiksi. Jäsenet voivat päivittää omia henkilötietojaan suoraan täältä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kankaanpaa [at] 4h.fi


TIETOSUOJASELOSTE 
Kankaanpään 4H-yhdistyksen henkilörekistereihin
Pvm:             08.11.2018
Viite:             Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä
Nimi:             Kankaanpään 4H -yhdistys ry
Osoite:          Niinisalonkatu 307, 38840 Niinisalo

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Nimi:             Toiminnanjohtaja, Annukka Järvelä, Kankaanpään 4H-yhdistys
Sähköposti:   kankaanpaa (at) 4h.fi                                          
Puhelin:         050 353 3721

Rekisterin nimi: Kankaanpään 4H-yhdistyksen henkilörekisterit
1) Jäsenrekisteri
2) Toimintaan osallistuvat, esim. kerholaisten ja huoltajien tiedot
3) Työntekijät ja vapaaehtoiset
4) Asiakkaat

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus
1) Jäsenlaskutus, tiedotus, määrällinen tilastointi.
2) Toimintaan liittyvä tiedotus ja yhteydenpito esim. kerholaisten vanhempiin, laskutus, määrällinen tilastointi.
3) Työn organisointi ja työnantajan velvoitteiden hoito.
4) Työpalvelun työtilausten vastaanotto ja työnvälitys.

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

1) Jäsenen nimi, syntymävuosi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite. Alaikäisten henkilöiden osalta huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Kuvauslupa.

2) Nimi, syntymävuosi, osoite, huoltajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ohjauksen ja osallistujan kannalta oleelliset tiedot (esim. allergiat). Kuvauslupa.

3) Nimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Verotiedot ja tilinumero.

4) Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteydenottoon liittyvät yksityiskohdat (kuten työpalvelutarpeen kuvaus)

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

1) Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

2) Toteutuneen toiminnan jälkeen osallistujatiedot tilastoidaan määrällisesti ja osallistujalistat arkistoidaan 2 vuoden ajaksi tilastoinnin todentamista varten.

3) Töissäoloajan.

4) Asiakkaalla tehtävän työtehtävän ja tilaussopimuksen mukaisesti (esim. toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa tietoja säilytetään toistaiseksi). Yhteydenottoon liittyvän toiminnan mukaisesti yhteydenpitotarpeen päätyttyä.

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)
Jäseneksi liittyvät ja toimintaan mukaan tulevat täyttävät itse lomakkeen. Työntekijöiltä kerätään tiedot työsopimusta tehdessä. Asiakkailta kysytään tiedot työtä tilatessa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään vain Kankaanpään 4H -yhdistyksen toiminnassa. Tietoja käsittelevät ko. toimintaan oleellisesti liittyvät henkilöt, esim. jäsenlaskutuksesta vastaava henkilö, kerhonohjaaja, työpalvelutehtävän vastaanottanut nuori sekä heidän esimiehensä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.